Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Oznámenie PPA zo dňa 07.03.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020   Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) pre nasledovné aktivity:

1 – Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie
2 – Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
3 – Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

 

 
Silnejšia účasť expertov mimovládnych neziskových organizácií na kontrole a implementácii fondov EÚ

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc vyhlásil vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“. Oprávneným prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a jeho oprávneným partnerom je Ministerstvo vnútra SR ako Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projekt podporuje spoluprácu štátnych a mimovládnych odborníkov na riešení problémov týkajúcich sa implementácie EŠIF.

Celý článok...
 
Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 03. 03. 2017 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF".

„Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13 - Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF"  spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania" uvedeného webového sídla.  

 

·  Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13 - Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyvoj-a-prevadzka-informacnych-systemov-v-oblasti-financneho-riadenia-kontroly-a-auditu-esif/%5bf6450%5d).

.

 
Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20

3. marec 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa 03.03.2017 bola zverejnená 20. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 4 z 231
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.